Our Wines

Ktima Biblia Chora
White

Ktima Biblia Chora
Rosé

Ktima Biblia Chora
Red

Plagios
White

Plagios
Red

Areti
White

Areti
Red

Ovilos
White

Ovilos
Red

Biblinos
Rosé

Biblinos
Red

Sole
Vidiano

Pinot Noir
Sole

Sole
Semillon

Etos Merlot
2006

Etos Cabernet Sauvignon
2008